Inzicht Architecten neemt jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt 

Inzicht Architecten uit hoe het jouw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Inzicht Architecten op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Inzicht Architecten EX-IT Architectuur BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 80/1 en met ondernemingsnummer BE 0667 924 380. Je kan Inzicht Architecten met vragen in verband met de  gegevensbescherming bereiken op info@inzichtarchitecten.be.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag omtrent inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren,  zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Inzicht Architecten gegevens?

Inzicht Architecten verzamelt en verwerkt gegevens over jou wanneer je als klant beroep doet op onze diensten of wanneer je op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met jou sluiten.

Ben je leverancier, dan verwerken wij jouw gegevens of die van jouw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

Verder verwerken wij jouw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over jou verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op jouw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “prospectie”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Inzicht Architecten?

Het gaat over de gegevens die jij ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor jij beroep op ons doet, zoals jouw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, de gegevens over jouw gezinssamenstelling, jouw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geef jij ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar jij mee samenwerkt. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op jouw interesses in, of plannen voor een toekomstig project. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.

Gegevens over jouw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt Inzicht Architecten jouw gegevens?

Jouw gegevens verzamelen wij wanneer jij daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een opname van een vergaderingsgesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling. Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van jou. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf. Ook bij direct marketing komt het voor dat wij jouw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we jouw gegevens hebben gehaald delen wij jou dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Inzicht Architecten?

In beginsel verzamelen en verwerken wij jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met jou hebben als gevolg van jouw opdracht en het contract dat wij met jou sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/prospectie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en jouw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door jou een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer,

leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle. Behoudens verzet van jouw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen (tijdelijke vereniging, ir. Stabiliteit, ir. Technieken …) waar Inzicht Architecten mee samenwerkt. Soms zijn wij verplicht om gegevens over jou door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij

ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan. Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Jouw rechten

Jij kan de gegevens die wij over jou verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@inzichtarchitecten.be met een bewijs van jouw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien je het niet eens bent met de manier waarop Inzicht Architecten jouw gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

(www.privacycommission.be).

Wijzigingen

Inzicht Architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.